Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
पतसंस्थेसाठी लागु केलेले जी. आर
 
अ. क्र.
परिपत्रक / जी आर
सेवकां संदर्भात सूचना (एकूण परिपत्रके ५) दिनांक - १५/०३/२०१२ पर्यंत
पतसंस्थांसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना (एकूण परिपत्रके ९) दिनांक ७/०५/२०१२ पर्यंत
पतसंस्था नोंदणी कार्यक्षेत्र वाढ, नवीन शाखा (एकूण परिपत्रके १४) दिनांक २३/६/२०११ पर्यंत
लाभांष (एकूण परिपत्रके २) दिनांक - १८/१०/२००० पर्यंत
लेखापरिक्षण (एकूण परिपत्रके १०) दिनांक - ११/०४/२०११ पर्यंत
उपविधी (एकूण परिपत्रके ९) दिनांक - १७/१०/२००८ पर्यंत
गुंतवणूक (एकूण परिपत्रके ४) दिनांक - १३/५/२०११ पर्यंत
कर्जवसुली (कलम १०१ व कलम १५६ ), एस्.आर.ओ. (सामोपचार परतफेड योजना अपसेट प्राईजसह) (एकूण परिपत्रके २२) दिनांक - १९/६/२०१२ पर्यंत
एम्.आय.एस्. (एकूण परिपत्रके ३) दिनांक पर्यंत - २४/२/२००३ पर्यंत
१० डिपॉझिट गॅरंटी कार्पोरेशन (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - १२/६/ २००३ पर्यंत
११ एन्.पी.ए. (एकूण परिपत्रके ७) दिनांक - ५/२/२०११ पर्यंत
१२ ठेवी व कर्जे (एकूण परिपत्रके १६) दिनांक - २९/८/२००९ पर्यंत
१३ अडचणीतील पतसंस्थांसाठी (एकूण परिपत्रके १०) दिनांक - १३/८/२००९ पर्यंत
१४ चौकशी (कलम ८३ व ८८ अन्वये) (एकूण परिपत्रक 1) दिनांक - ३/११/२००८ पर्यंत
१५ पतसंस्थांचे सर्वेक्षण (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - ११/८/२००८ पर्यंत
१६ संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी ठेव रक्कम (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - १/९/२००७ पर्यंत
१७ मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (एकूण परिपत्रके २) दिनांक - २६/१०/२००७ पर्यंत
१८ पतसंस्थांच्या विविध मागण्या (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - १८/५/२००२ पर्यंत
१९ सर्वसाधारण परिपत्रके (एकूण परिपत्रके ५) दिनांक - २३/७/ २००९ पर्यंत
२० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम सुधारणा (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - १0/८/२०११ पर्यंत
२१ नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचे "आदर्श उपविधी" (२०१३) (एकूण परिपत्रक १) दिनांक - ५/३/२०१३ पर्यंत
     
 
 
Copyright 2011. All right reserved