Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
फेडरेशनचे प्रकाशन
 
 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१
प्रथम प्रशिक्षण आवृत्ती (१९/११/२००८)
  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१
दिव्तीय प्रशिक्षण आवृत्ती (९/३/२०१०)
  सहकारी संस्थांची वसुली,
वसुली व विक्री अधिकारी
प्रथम प्रशिक्षण आवृत्ती (९/९/२०१०)
         
   
         
         
     
नागरी पतसंस्थांचे ६०० गुणांचे
लेखापरीक्षण निकष 'अ', 'ब', 'क', 'ड़'.
प्रथम प्रशिक्षण आवृत्ती (५/११/२०१०)
  सहकारी संस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी नेमके काय करावे?
प्रथम प्रशिक्षण आवृत्ती (२६/१/२०११)
   
         
   
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011. All right reserved