Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
सहकार खात्याचे अधिकारी, पत्ते व दूरध्वनी
 
मा. सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती बिल्डिंग पुणे - ४११००१
दूरध्वनी :
मा. सहकार आयुक्त कार्यालय
(पी.बी.एक्स)
फॅक्स
०२० - २६१२२८४६
०२० - २६१२२८४७
०२० - २६१३३३०८२ / ०२० - २६१२२१३८
सहकार आयुक्त ०२० - २६१२२५०० / ०२० - २६१२२७३९
अपर आयुक्त आणि विशेष निबंधक ०२० - २६१२९५७२
अपनिबंधक अस्थापना ०२० - २६१२८९७९
अपनिबंधक (T V NI) ०२० - २६१२७२१७ / ०२० - २६१२९५३
सहनिबंधक (U C Panan Sanchalak) ०२० - २६१२१४६०
सहनिबंधक ०२० - २६११४०६४
उपनिबंधक (अस्थापना) ०२० - २६१२९३२१
उपनिबंधक (GDC & A) ०२० - २६१२९३२१
उपनिबंधक (P S) -
कृषि आणि पणन संचालक -
सहसंचालक ०२० २६१२९५३५ / ०२० - २५१२१४६०
उपसंचालक ०२० - २६१२६६२८
उपभियानता ०२० - २६१२६७८५
लेखाधिकारी ०२० - २६१२६७८५
उपसंचालक ०२० - २६१२६७८५
कार्यकारी अधिकारी पणन बोर्ड ०२० - २४२६१६७६
सरव्यवास्थापक ०२० - २४२६३४८६
उपसरव्यवास्थापक ०२० - २४२६३४८६
उपसरव्यवास्थापक ०२० - २४२६८२९७
संचालक वस्त्रोद्योग नागपुर ०७१३ - २५६१२४७
सहसंचालक वस्त्रोद्योग २५५३१३० / २५२६४०८
राज्यस्तरीय लेखसमिती पुणे, अध्यक्ष ०२० - २६१२१०६४
अध्यक्ष ०२० - २६१२१०६४
सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) ०२० - २६१२९२६४
   
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, फोर्ट,
मुंबई, ४०० ००१.
०२२ - २२६९१०९२
   
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था  
१) मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.
०२२ - २२६१८४७१
२) मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पूर्वउपनगर रूम नंबर ३११, ३ रा माळा ,
कोकण भवन, सी. बी. डी. बेलापुर,
नवी मुंबई, ४०० ६१४.
०२२ - २७५७४९६५
३) मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिमउपनगर म्हाडा ऑफिस, तळमजला, कलानगर, बांद्रा (पु.), मुंबई ४०० ०५१.
०२२ - २६५९०९९७५
उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई.  
१) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "ए" विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
२) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "बी" विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
३) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "सी" विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
४) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "डी" विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस ,जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
५) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "इ" विभाग ६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
६) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था
"एफ/एन" विभाग
६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
७) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था
"एफ/एस" विभाग
६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
८) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था
"जी/एस" विभाग
६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
९) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था
"जी/एन" विभाग
६ वा माळा, मल्होत्रा हाऊस, जी. पी. ओ च्या समोर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१
१०) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था
"एच/इ" विभाग
सहकार बाजार , ४ था माळा,
बांद्रा रेल्वे स्टेशन समोर,
बांद्रा(प.), मुंबई ४०० ०५००
११) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "एच/पश्चिम " विभाग सहकार बाजार , ४ था माळा,
बांद्रा रेल्वे स्टेशन समोर,
बांद्रा(प.) , मुंबई ४०० ०५०
१२) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "के/इ " विभाग बिल्डिंग नंबर ए , रूम नंबर ३१५,
३ रा माळा, वडाळा ट्रक टर्मिलन,
आर.टी.ओ. ऑफिस जवळ,
वडाळा (पु ), मुंबई ४०० ०३७
१३) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "के/पश्चिम " विभाग म्हाडा ऑफिस , तळमजला,
कलानगर , बांद्रा (पु.),
मुंबई ४०० ०५१
१४) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "एल" विभाग रूम नंबर ३११, ३ रा माळा ,
कोकण भवन , सी. बी. डी. बेलापुर,
नवी मुंबई, ४०० ६१४
१५) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "एम" विभाग रूम नंबर २०२, २ रा माळा,
कोकण भवन , सी. बी. डी. बेलापुर,
नवी मुंबई, ४०० ६१४
१६) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "एन" विभाग रूम नंबर ३११, ३ रा माळा ,
कोकण भवन , सी. बी. डी. बेलापुर,
नवी मुंबई, ४०० ६१४
१७) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "पी" विभाग बिल्डिंग नंबर ए , रूम नंबर ३१५,
३ रा माळा,वडाळा ट्रक टर्मिलन ,
आर.टी.ओ. ऑफिस जवळ,
वडाळा (पु ), मुंबई ४०० ०३७
१८) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "आर" विभाग बिल्डिंग नंबर ए , रूम नंबर ३१५,
३ रा माळा,वडाळा ट्रक टर्मिलन ,
आर.टी.ओ. ऑफिस जवळ,
वडाळा (पु ), मुंबई ४०० ०३७
१९) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "एस" विभाग रूम नंबर २०२, २ रा माळा, कोकण भवन , सी. बी. डी. बेलापुर,
नवी मुंबई, ४०० ६१४
२०) मा. उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था "टी" विभाग ए. सी. सी क़ंपाऊंड, जे. एस. डी मार्ग,
मुलुंड (प). , मुंबई, ४०० ०८०
 
 
Copyright 2011. All right reserved